BARRIER PROPERTIES

deutsch: Barriereeigenschaften f pl
español: propiedades de barrera
français: propriétés barrières
italiano: proprietà barriera
中文: 阻隔性能
русский: свойства барьерного слоя


Мультиязычный словарь по пластикам 

BARRIER RESINS →← BARRIER PLASTIC

T: 0.139952382 M: 3 D: 3